Książka w obiektywie uczniów

Regulamin i karta zgłoszenia

 

 

REGULAMIN

konkursu fotograficznego 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

I.1 Organizatorem I Konkursu Fotograficznego „Książka w obiektywie uczniów” jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 64.

I.2 Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.

 I.3 Celem przyświecającym konkursowi jest:
- upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki,
- propagowanie wśród młodzieży czytelnictwa,

- rozwijanie u młodzieży umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania

- popularyzacja czytelnictwa poprzez organizowanie wystawy pokonkursowej

I.4 W konkursie może brać udział każdy, który zajmuje się fotografią amatorsko.

I.5 Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach: dla uczniów VI-VII klas szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

I.6 Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

II. WARUNKI TECHNICZNE

II.1 Każdy uczestnik może nadesłać do 4 fotografii. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową. Prace przesłane cyfrowo powinny mieć minimalną rozdzielczość 300 dpi, gdzie dłuższy bok ma minimum 2400 pikseli.

Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane.

Dopuszcza się:

• konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;

• korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);

Nie będą akceptowane prace:

• z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;

• powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).

II.2 Dopuszcza się serie fotograficzne i reportaże, wyraźnie oznaczone, do 4 zdjęć w serii, które traktowane będą jako jedna praca.

II.3 Prace nie mogą być podklejone ani oprawione.

II.4 Fotografie należy nadsyłać na Konkurs jako przesyłkę pocztową lub przesyłkę kurierską (na koszt nadsyłającego) lub dostarczać osobiście do siedziby Organizatora: Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 64.

Na przesyłce prosimy o dopisek Konkurs Fotograficzny.

Lub drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.   /wraz z kartą zgłoszeniową/

II.5 Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej.

II.6 Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, szkołę, tytuł pracy oraz wiek (drukowanymi literami).

II.7 Wraz ze zdjęciami należy przysłać podpisaną klauzulę (w załączniku): "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawyz dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami). W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

II.8 Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność
z prawem nadesłanej Fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w ramach Konkursu.

II.9 Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.

II.10 Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.

III. TERMINY

III.1 Termin nadsyłania prac mija dnia 8 grudnia 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego lub data uwidoczniona na dowodzie nadania przesyłki poczta kurierską).

III.2 Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

III.3 Organizator powołuje Jury Konkursu (Jury).

III.4 Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 15 grudnia 2017 roku. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex equo.

III.5 Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora do dnia 20 grudnia 2017 roku.

III.6 Wyniki Konkursu zostaną podane na stronach szkolnego portalu internetowego www.ckziu.com

IV. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

IV.1 Zwycięscy otrzymają nagrody rzeczowe.

IV.2 Prace zwycięzców zostaną zaprezentowane podczas wernisażu Konkursu.

V. WYKORZYSTANIE PRAC NAGRODZONYCH I WYRÓŻNIONYCH

V.1 Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem
i nazwiskiem autora) na stronie szkolnego portalu internetowego http://www.ckziu.com, stronie internetowej biblioteki szkolnej http://biblioteka-zse.pl,  a także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs.

V.2 Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. V.1. i V.2., przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych w pkt. II.8. niniejszego regulaminu.

 


KARTA ZGŁOSZENIA

Konkurs Fotografiiczny

„Książka w obiektywie uczniów”

 

Imię i nazwisko ......................................................................................................................

 

(wypełnić obowiązkowo)

 

Nazwa i adres szkoły .............................................................................................................

(wypełnić obowiązkowo)

 

Data urodzenia ...........................................   

(wypełnić obowiązkowo)                                                                                                                   

 

Telefon szkoły…………………… e-mail ..................................................................

(wypełnić obowiązkowo)                                   (wypełnić obowiązkowo)

 

Lp.

Tytuł pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Oświadczam, że jestem autorem prac, które zgłaszam do konkursu oraz posiadam do nich pełne prawa autorskie.

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora I Konkursu Fotograficznego dla Dzieci i Młodzieży " " w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami)
          

                                                                                                     ....................................................

                                                           podpis

Zse1
juniormedia
biblioteka sosnowiec